Language

THAI ENGLISH

About Us


สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )
ประธานกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )

ติดต่อ อาจารย์สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
แฟกซ์ : 02-641-7915
มือถือ : 081-538-4200
อีเมล : masterbobie@gmail.com

หนังสือเลขที่ ปกภ 255411 / 1 เสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและมาตรการช่วยเหลือถึงนายก หนังสือเลขที่ ปกภ 255411 / 1 เสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและมาตรการช่วยเหลือถึงนายก
หนังสือเลขที่ ปกภ 255411 / 3 ขอมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหนังสือเลขที่ ปกภ 255411 / 3 ขอมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
หนังสือเลขที่ ปกภ 255411 / 2 เสนอมาตรการ
15 ข้อ ถึงรมต.กระทรวงการคลัง
หนังสือเลขที่ ปกภ 255411 / 2 เสนอมาตรการ
15 ข้อ ถึงรมต.กระทรวงการคลัง
หนังสือเลขที่ ปกภ 255410 / 1 เสนอแผนฉุกเฉิน
ระบายน้ำท่วมภายใน 72 ชั่วโมงถึงนายก
หนังสือเลขที่ ปกภ 255410 / 1 เสนอแผนฉุกเฉิน
ระบายน้ำท่วมภายใน 72 ชั่วโมงถึงนายกหนังสือตอบกลับจากทางราชการ

หนังสือตอบจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ นร 0105.03 / 86836 หนังสือตอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เลขที่ กค 0203.4 / 19989
หนังสือตอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เลขที่ กค 0203.4 / 20711หนังสือตอบจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ นร 0105.05 / 87572